Dr. Nicholas và môn học Money – Banking

Dr. Nicholas và môn học Money – Banking

Dr. Howard Nicholas giảng dạy Môn học Money – Banking với học viên Khóa 18

 

NicholasC1801

 

NicholasC1802

 

NicholasC1803

 

NicholasC1804

 

NicholasC1805

 

Nicholas with C18 06

 

Dr. Howard Nicholas giảng dạychuyên đề “Study skill” với học viên Khóa 19

 

Nicholas with C18 07

 

Nicholas with C18 08

 

Nicholas with C18 09

 

Nicholas with C18 10

 

Nicholas with C18 11

Leave a Reply