Thông báo tuyển dụng viên chức Viện Nghiên cứu phát triển năm 2019

Thông báo tuyển dụng viên chức Viện Nghiên cứu phát triển năm 2019

Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 01/10/2008 trên cơ sở hợp nhất Viện Kinh tế và Viện Nghiên cứu xã hội thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời sáp nhập Viện Quy hoạch xây dựng thuộc Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

Là cơ quan nghiên cứu khoa học trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; có chức năng nghiên cứu, tham mưu và tư vấn cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường đô thị trên địa bàn thành phố như bên dưới.

  • Tổ chức nghiên cứu khoa học các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường đô thị để tham mưu giúp Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố những định hướng, chiến lược, chính sách, chủ trương, phát triển dài hạn, trung hạn và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và môi trường đô thị hằng năm của Thành phố.

  • Giúp Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố phân tích đánh giá tình hình, phát hiện và đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Thành phố về lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường đô thị.

  • Tổ chức mạng thông tin nhằm dự báo về xu hướng phát triển kinh tế, xã hội và môi trường đô thị phục vụ cho quá trình hoạch định chiến lược phát triển kinh tế, xã hội và môi trường đô thị cũng như đáp ứng những yêu cầu về chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố.

  • Tổ chức hợp tác nghiên cứu, tư vấn, phản biện, thẩm định khi được Ủy ban nhân dân Thành phố giao và cung cấp các dịch vụ trên lĩnh vực kinh tế, xã hội và quản lý đô thị cho các tổ chức cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

  • Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về kinh tế, xã hội và môi trường đô thị; tham gia đào tạo sau đại học theo quy chế đào tạo của Nhà nước.

Căn cứ kế hoạch số 970/KH-VNCPT ngày 20 tháng 9 năm 2019 Viện Nghiên cứu phát triển cần tuyển dụng một số vị trí: Chuyên viên tham mưu – nghiên cứu kinh tế, chuyên viên tham mưu nghiên cứu về quản lý đô thị, chuyên viên nghiên cứu về cơ chế chính sách.

Thông tin chi tiết cụ thể hơn ứng viên có tham khảo công văn bên dưới 

Hoặc tìm  hiểu trực tiếp trên trang web của Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hô Chí Minh ở địa chỉ: http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn/

VNP Staff

Leave a Reply