Tuyển dụng viên chức Viện nghiên cứu phát triển 2018

Tuyển dụng viên chức Viện nghiên cứu phát triển 2018

Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018.

TT Tên phòng, đơn vị Vị trí việc làm Chức danh nghề nghiệp tương ứng Hạng của chức danh nghề nghiệp tối thiểu Số lượng (người)
1 Phòng nghiên cứu tổng hợp Tham mưu – nghiên cứu về cơ chế chính sách Chuyên viên hoặc tương đương III 2
2 Phòng nghiên cứu phát triển kinh tế Tham mưu – nghiên cứu về kinh tế Chuyên viên hoặc tương đương III 3
3

Phòng nghiên cứu quản lý đô thị

Tham mưu – nghiên cứu về quản lý đô thị Chuyên viên hoặc tương đương III 3
4 Phòng nghiên cứu Văn hóa – Xã hội Tham mưu – nghiên cứu về văn hóa xã hội Chuyên viên hoặc tương đương III 2
5 Văn phòng viện Văn thư Văn thư trung cấp IV 2
  Thủ quĩ Nhân viên IV 1
  Tổng cộng       13

 

Xem mô tả công việc tại đây.

Leave a Reply