Econometrics – Gujarati

Chương 19: Các biến giải thích ngẫu nhiên và Phương pháp biến công cụ

CHƯƠNG 19:   CÁC BIẾN GIẢI THÍCH NGẪU NHIÊN VÀ PHƯƠNG PHÁP BIẾN CÔNG CỤ (Gujarati: Econometrics by example, 2011). Người dịch và diễn giải : Phùng Thanh Bình Nội dung chính gồm: 19.1 Vấn đề nội sinh 19.2 Vấn đề với các biến giải thích ngẫu nhiên 19.3 Các lý do tương quan giữa các biến [...]
DETAIL

Chương 17: Các mô hình hồi quy dữ liệu bảng

CHƯƠNG 17:   CÁC MÔ HÌNH HỒI QUY DỮ LIỆU BẢNG (Gujarati: Econometrics by example, 2011). Người dịch và diễn giải : Phùng Thanh Bình Nội dung chính gồm: 17.1 Tầm quan trọng của dữ liệu bảng 17.2 Ví dụ minh họa: Đóng góp từ thiện 17.3 Hồi quy dữ liệu gộp theo OLS hàm từ thiện [...]
DETAIL

Chương 16: Dự báo kinh tế

CHƯƠNG 16   DỰ BÁO KINH TẾ (Gujarati: Econometrics by example, 2011). Người dịch và diễn giải : Phùng Thanh Bình Nội dung chính gồm: 16.1 Dự báo với các mô hình hồi quy 16.2 Phương pháp Box – Jenkins: Mô hình hóa ARIMA Mô hình tự hồi quy (AR) Mô hình trung bình di động (MA) [...]
DETAIL

Chương 15: Biến động giá tài sản – Các mô hình ARCH và GARCH

CHƯƠNG 15 BIẾN ĐỘNG GIÁ TÀI SẢN: CÁC MÔ HÌNH ARCH VÀ GRACH (Gujarati: Econometrics by example, 2011). Người dịch và diễn giải : Phùng Thanh Bình Nội dung chính gồm: 15.1 Mô hình ARCH Ước lượng mô hình ARCH: Phương pháp bình phương bé nhất Ước lượng mô hình ARCH: phương pháp hợp lý tối [...]
DETAIL

Chương 14: Đồng liên kết và hiệu chỉnh sai số

CHƯƠNG 14:   ĐỒNG LIÊN KẾT VÀ MÔ HÌNH HIỆU CHỈNH SAI SỐ (Gujarati: Econometrics by example, 2011). Người dịch và diễn giải : Phùng Thanh Bình Nội dung chính gồm: 14.1 Hiện tượng hồi quy giả mạo 14.2 Mô phỏng hồi quy giả mạo 14.3 Có phải hồi quy chi tiêu cho tiêu dùng theo thu [...]
DETAIL

Chương 13: Chuỗi dừng và không dừng

CHƯƠNG 13:   CHUỖI DỪNG VÀ KHÔNG DỪNG (Gujarati: Econometrics by example, 2011). Người dịch và diễn giải : Phùng Thanh Bình Nội dung chính gồm: 13.1 Tỷ giá hối đoái có phải là chuỗi dừng? 13.2 Tầm quan trọng của chuỗi dừng 13.3 Các kiểm định dừng Phân tích đồ thị Hàm tự tương quan và [...]
DETAIL

Chương 12: Mô hình hóa dữ liệu số đếm

CHƯƠNG 12:   MÔ HÌNH HÓA DỮ LIỆU SỐ ĐẾM (Gujarati: Econometrics by example, 2011). Người dịch và diễn giải : Phùng Thanh Bình Nội dung chính gồm: 12.1 Ví dụ minh họa 12.2 Mô hình hồi quy Poisson (PRM) Giải thích kết quả Tác động biên của một biến giải thích Tính các xác suất 12.3 [...]
DETAIL

Chương 11: Các mô hình hồi quy biến phụ thuộc giới hạn

CHƯƠNG 11:   CÁC MÔ HÌNH HỒI QUY BIẾN PHỤ THUỘC GIỚI HẠN (Gujarati: Econometrics by example, 2011). Người dịch và diễn giải : Phùng Thanh Bình Nội dung chính gồm: 11.1 Các mô hình hồi quy kiểm duyệt 11.2 Ước lượng ML của mô hình hồi quy kiểm duyệt: mô hình Tobit Giải thích các giá [...]
DETAIL

Chương 10: Các mô hình hồi quy thứ bậc

CHƯƠNG 10:   CÁC MÔ HÌNH HỒI QUY THỨ BẬC (Gujarati: Econometrics by example, 2011). Người dịch và diễn giải : Phùng Thanh Bình Nội dung chính gồm: 10.1 Các mô hình đa thứ theo thứ bậc (OMM) 10.2 Ước lượng mô hình logit thứ bậc (OLM) 10.3 Ví dụ minh họa: thái độ đối với các [...]
DETAIL

Chương 9: Các dạng mô hình hồi quy đa thức

CHƯƠNG 9:   CÁC DẠNG MÔ HÌNH HỒI QUY ĐA THỨC (Gujarati: Econometrics by example, 2011). Người dịch và diễn giải : Phùng Thanh Bình Nội dung chính gồm: 9.1 Bản chất của các mô hình hồi quy đa thức MRM định danh với dữ liệu đặc thù của người chọn hay đặc thù của cá nhân [...]
DETAIL

Chương 8: Các mô hình logit và probit

CHƯƠNG 8:   CÁC MÔ HÌNH LOGIT VÀ PROBIT (Gujarati: Econometrics by example, 2011). Người dịch và diễn giải : Phùng Thanh Bình Nội dung chính gồm: 8.1 Một ví dụ minh họa: hút hay là không hút 8.2 Mô hình xác suất tuyến tính (LPM) 8.3 Mô hình logit Ước lượng mô hình logit Ước lượng [...]
DETAIL

Chương 7 – Chẩn đoán hồi quy – Các lỗi xác định dạng mô hình

CHƯƠNG 7:   CHẨN ĐOÁN HỒI QUY - CÁC LỖI XÁC ĐỊNH DẠNG MÔ HÌNH (Gujarati: Econometrics by example, 2011). Người dịch và diễn giải : Phùng Thanh Bình Nội dung chính gồm: 7.1 Bỏ sót các biến thích hợp 7.2 Các kiểm định bỏ sót biến Kiểm định RESET của Ramsey Kiểm định nhân tử Lagrane [...]
DETAIL
Liên hệ