Econometrics

Notes on Time Series and Panel Time-Series Econometrics for Junior Researchers Using Stata

NOTES ON TIME SERIES AND PANEL TIME-SERIES ECONOMETRICS FOR JUNIOR RESEARCHERS USING STATA Author: Phùng Thanh Bình (ptbinh@ueh.edu.vn) PREFACETABLE OF CONTENTSINTRODUCTIONPREFACE In 2009, I had a chance to give a series of lectures on time series econometrics for Vietnam – The Netherlands Programme (VNP) for M.S. in Applied Economics. Those days, time series econometrics had [...]
DETAIL

Econometrics by Example – Gujarati

ECONOMETRICS BY EXAMPLE (Gujarati, 2011). Người dịch và diễn giải : Phùng Thanh Bình Nội dung chính gồm: Chương 1. Giới thiệu mô hình hồi quy tuyến tính Chương 2. Dạng hàm của các mô hình hồi quy Chương 3. Các mô hình với biến giải thích định tính Chương 4. Chẩn đoán hồi quy - [...]
DETAIL
Liên hệ