Nguyễn Trọng Hoài

Ph.D., University of Colombo, Sri-Lanka

Howard Nicholas

Programme Coordinator

Phạm Khánh Nam

Ph.D in Economics at University of Gothenburg

Trương Đăng Thụy

Ph.D,University of Alberta, Canada, Canada

Lê Văn Chơn

PhD,University of Georgia, USA, United States

Châu Văn Thành

GIẢNG VIÊN

(đang cập nhật)

Huỳnh Thị Thu Thủy

GIẢNG VIÊN

(đang cập nhật)

Vũ Việt Quảng

Ph.D, Old Dominion University, USA, United States

Cao Hào Thi

Ph.D, Asian Institute of Technology (AIT), Bangkok, Thailand

Võ Tất Thắng

Ph.D, Australian National University, Australia

Matthias Rieger

Ph.D, Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID), Geneva

Võ Hồng Đức

PhD University of Western Australia, Australia

Phạm Hoàng Văn

Ph.D, Cornell University, New York, United States

Phan Thị Vân Thanh

Ph.D, Texas Tech University

James Riedel

Ph.D, University of California at Davis, AB, United States

Nguyễn Lưu Bảo Đoan

Ph.D University of Maryland, United States

Phạm Thị Bích Ngọc

PhD, University of Kiel, Germany

Nguyễn Quỳnh Huy

GIẢNG VIÊN

(đang cập nhật)

Phạm Đình Long

PhD, University of Kiel, Germany

Bùi Duy Tùng

Ph.D, University of Bourgogne Franche-Comté, Dijon, France

Lê Vũ Quân

Ph.D, Claremont Graduate University, United States

Lorenzo Pellegrini

Ph.D, The Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands

Sirimal Abeyratne

Ph.D, Free University Amsterdam, The Netherlands

Elissaios Papyrakis

Ph.D, the Vrije Universiteit, Amsterdam, The Netherlands

Nguyễn Xuân Thành

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Arjun Singh Bedi

Ph.D, Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID), Geneva

Irene Van Staveren

Ph.D, Erasmus University Rotterdam

Natascha Wagner

Ph.D in International Economics, Geneva, Switzerland

Peter A.G. van Bergeijk

Ph.D International Economics Rijksuniversiteit Groningen

Syed Mansoob Murshed

Ph.D University of Birmingham, UK

Hồ Hoàng Anh

Ph.D, University of Gothenburg