BAN ĐIỀU HÀNH

Prof. Inge Hutter

Rector of the International Institute of Social Studies

Arjun Bedi

JDP Coordinator

Prof.Dr. Nguyễn Trọng Hoài

Chairman of Scientific Committee

MAE

Lê Văn Chơn

PhD,University of Georgia, USA, United States

James Riedel

Ph.D, University of California at Davis, AB, United States

Nguyễn Quỳnh Huy

GIẢNG VIÊN

(đang cập nhật)

Bùi Duy Tùng

Ph.D, University of Bourgogne Franche-Comté, Dijon, France

Châu Văn Thành

GIẢNG VIÊN

(đang cập nhật)

Howard Nicholas

Programme Coordinator

Huỳnh Thị Thu Thủy

GIẢNG VIÊN

(đang cập nhật)

Phan Thị Vân Thanh

Ph.D, Texas Tech University

Phạm Khánh Nam

Ph.D in Economics at University of Gothenburg

Cao Hào Thi

Ph.D, Asian Institute of Technology (AIT), Bangkok, Thailand

Võ Hồng Đức

PhD University of Western Australia, Australia

Lê Vũ Quân

Ph.D, Claremont Graduate University, United States

Phạm Hoàng Văn

Ph.D, Cornell University, New York, United States

Vũ Việt Quảng

Ph.D, Old Dominion University, USA, United States

Võ Tất Thắng

Ph.D, Australian National University, Australia

Matthias Rieger

Ph.D, Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID), Geneva

Elissaios Papyrakis

Ph.D, the Vrije Universiteit, Amsterdam, The Netherlands

Trương Đăng Thụy

Ph.D,University of Alberta, Canada, Canada

Phạm Thị Bích Ngọc

PhD, University of Kiel, Germany

Phạm Đình Long

PhD, University of Kiel, Germany

Nguyễn Lưu Bảo Đoan

Ph.D University of Maryland, United States

Nguyễn Xuân Thành

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Sirimal Abeyratne

Ph.D, Free University Amsterdam, The Netherlands

Nguyễn Trọng Hoài

Ph.D., University of Colombo, Sri-Lanka

Hồ Hoàng Anh

Ph.D, University of Gothenburg