Luận văn nghiên cứu hướng học thuật

Dành cho học viên có định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực phân tích dữ liệu chuyên nghiệp, nghiên cứu, giảng dạy hoặc có nguyện vọng học tiến sĩ…

Thế nào là luận văn theo hướng học thuật?

Luận văn nghiên cứu hướng học thuật là một đề tài nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh, tổng hợp các lý thuyết nền và phát triển mô hình định lượng phân tích dữ liệu. Chủ đề nghiên cứu có thể bao phủ rộng rãi các lĩnh vực khác nhau từ sự vận hành của nền kinh tế đến hoạt động của thị trường, các vấn đề phát triển chung cũng như hành vi của thị trường.

Tiêu chí đánh giá chất lượng

Tiêu chí chất lượng của luận văn hướng học thuật tại VNP hướng đến mục tiêu đăng bài trên các tạp chí nghiên cứu quốc tế. Với luận văn tốt nghiệp của mình, học viên có thể khẳng định năng lực nghiên cứu và có thêm lợi thế cạnh tranh trong quá trình xét duyệt học bổng tiến sĩ.

Cấu trúc của luận văn học thuật

 • Title page
 • Declaration
 • Acknowledgements
 • Abbreviations
 • Abstract (Research problems. Research objectives. Research methodology (models, data). Research results)
 • Table of Contents
 • List of Tables
 • List of Figures
 1. Problem statements
 • Description of what is happening in practice and it associated problems
 • Description of research gap
 • Specification of research problem
 1. Research objectives
 • Could add research questions here
 1. Scope of the study
 • Scope in terms of topic, time, studied site
 1. Structure of the thesis
 1. Review of theory
 • Discussion of the crucial concepts used
 • Presentation of relevant theory or development of theoretical framework
 1. Review of empirical studies
 • Review by topics (concepts and methodology. DO NOT review by listing each paper and summarising its abstract).
 1. Summary
 1. Analytical framework
 • Presentation of the analytical framework
 • Citing sources of theories and empirical papers that your analytical framework is built on.
 1. Econometric models
 • Justification of the approach
 • Presenting the models (preferably detailed model with functional form and specification i.e. variables, not models in general form)
 • Description of variables: definition and measurement (ways to measure the variable, including unit)
 • Briefly presenting econometric approach
  • Models: OLS, Logit, Tobit, Panel data etc.?
  • Estimation method: Ordinary least squares, Maximum likelihood, generalised method of moments etc.?
  • Regression diagnostic: model fitness, multicollinearity, heteroscedasticity etc.
  • Model specification: possible endogeneity problem
 1. Data
 • Description of dataset: sources, dataset structure, sampling method etc.
 • If primary data: describing questionnaire structure, data collection method, and sampling
 1. Overview of the research topic
 • Background information on the topic: description of studied sites, history, trend, institutional context, legal documents etc.
 1. Descriptive statistics
 • Table of descriptive statistics that contains sample size, mean, standard deviation, min, max
 • Graphs: distributional graphs of main variables in the model (for example histogram in Stata)
 • Table of correlation coefficients
 • Graphs that graphically shows the relationship between two main variables (e.g. Y and X)
 1. Regression results

(hints: never start a section by a table or figure. Write an introduction paragraph and then show tables or figures)

 • Presenting regression results in tables
 • Presenting and discussing results of diagnostic tests: R2, multicollinearity, heteroscedasticity, endogeneity etc.
 • Describing meaning of estimated coefficients in words (negative/positive, significance/insignificance)
 1. Discussions
 • Discuss the economic meaning of the regression results
 • Compare the results to results from empirical studies reviewed in chapter 2
 1. Conclusions
 • Summarising problem, objective, methodology and main results
 • Strengths of the research
 1. Policy implications
 • Policy suggestions should relate directly to the research results
 1. Limits of the study
 • Weaknesses of the research
 • Suggestions for further research

References

Appendix

 • Any supporting evidences
 • Stata codes and original Stata results

 

Luận văn học thuật tiêu biểu

Trong những năm qua, nhiều luận văn của học viên của VNP đã vinh dự được đăng tải trên các tạp chí nghiên cứu quốc tế. Sau đây là một số luận văn tiêu biểu:

The capital asset pricing model: Beta and what else? (Phạm Ngọc Thạch, VNP 20)

Mangrove and production risk in aquaculture in Mekong river delta, Vietnam (Đỗ Hữu Luật, VNP 20)

The willingness to pay for flood insurance in Mekong river delta (Nguyễn Ngọc Quế Anh, VNP 21)

Collateral liquidity and loan default risks: The case of Vietnam (Nguyễn Lê Hiếu, VNP 21)