Professors

Nguyễn Trọng Hoài

Ph.D., University of Colombo, Sri-Lanka

Dr. Trương Đăng Thụy

Academic Consultant

Dr. Phạm Khánh Nam

Academic Director

Sirimal Abeyratne

Ph.D, Free University Amsterdam, The Netherlands

Ngô Minh Hải

Ph.D, Uni-Trier, Germany

Nguyễn Xuân Thành

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Đinh Trường Hinh

Ph.D. The University of Pittsburgh, USA

Nguyễn Lưu Bảo Đoan

Ph.D University of Maryland, United States

Phạm Đình Long

PhD, University of Kiel, Germany

Liên hệ