SÁU THÁNG TẠI HÀ LAN

SÁU THÁNG TẠI HÀ LAN

Học viên trải qua các môn học về Kinh tế toàn cầu, Các vấn đề phát triển và Phương pháp định lượng nâng cao trong sáu tháng tại Viện ISS.