Chương 10: Các mô hình hồi quy thứ bậc

CHƯƠNG 10:  

CÁC MÔ HÌNH HỒI QUY THỨ BẬC

(Gujarati: Econometrics by example, 2011).

Người dịch và diễn giải Phùng Thanh Bình

Nội dung chính gồm:
10.1 Các mô hình đa thứ theo thứ bậc (OMM)
10.2 Ước lượng mô hình logit thứ bậc (OLM)
10.3 Ví dụ minh họa: thái độ đối với các bà mẹ đang làm việc
10.4 Hạn chế của mô hình tỷ lệ khả dĩ
Kiểm định phi chính thức về hệ số B cố định
Kiểm định chính thức các đường hồi quy song song
Những mô hình thay thế cho mô hình tỷ lệ khả dĩ
Quyết định nộp đơn vào trường sau đại học
Giải thích các kết quả
10.5 Tóm tắt và kết luận

Leave a Reply