Chương 11: Các mô hình hồi quy biến phụ thuộc giới hạn

CHƯƠNG 11:  

CÁC MÔ HÌNH HỒI QUY BIẾN PHỤ THUỘC GIỚI HẠN

(Gujarati: Econometrics by example, 2011).

Người dịch và diễn giải Phùng Thanh Bình

Nội dung chính gồm:
11.1 Các mô hình hồi quy kiểm duyệt
11.2 Ước lượng ML của mô hình hồi quy kiểm duyệt: mô hình Tobit
Giải thích các giá trị ước lượng của mô hình Tobit
Ý nghĩa thống kê của các hệ số ước lượng
Những cảnh báo trước
11.3 Các mô hình hồi quy mẫu bị xén
Giải thích các hệ số hồi quy bị xén
Mô hình hồi quy Tobit với mô hình hồi quy bị xén
11.4 Tóm tắt và kết luận

Leave a Reply