Chương 12: Mô hình hóa dữ liệu số đếm

CHƯƠNG 12:  

MÔ HÌNH HÓA DỮ LIỆU SỐ ĐẾM

(Gujarati: Econometrics by example, 2011).

Người dịch và diễn giải Phùng Thanh Bình

Nội dung chính gồm:
12.1 Ví dụ minh họa
12.2 Mô hình hồi quy Poisson (PRM)
Giải thích kết quả
Tác động biên của một biến giải thích
Tính các xác suất
12.3 Hạn chế của mô hình Poisson
12.4 Mô hình hồi quy nhị thức âm (NBRM)
12.5 Tóm tắt và kết luận

Leave a Reply