Chương 13: Chuỗi dừng và không dừng

CHƯƠNG 13:  

CHUỖI DỪNG VÀ KHÔNG DỪNG

(Gujarati: Econometrics by example, 2011).

Người dịch và diễn giải Phùng Thanh Bình

Nội dung chính gồm:
13.1 Tỷ giá hối đoái có phải là chuỗi dừng?
13.2 Tầm quan trọng của chuỗi dừng
13.3 Các kiểm định dừng
Phân tích đồ thị
Hàm tự tương quan và giản đồ tự tương quan
13.4 Kiểm định nghiệm đơn vị về tính dừng
Một vài khía cạnh thực tế của kiểm định DF
Kiểm định Dickey-Fuller mở rộng (ADF)
13.5 Chuỗi dừng sai phân và chuỗi dừng xu thế
13.6 Mô hình bước ngẫu nhiên (RWM)
13.7 Tóm tắt và kết luận

Leave a Reply