Chương 14: Đồng liên kết và hiệu chỉnh sai số

CHƯƠNG 14:  

ĐỒNG LIÊN KẾT VÀ MÔ HÌNH HIỆU CHỈNH SAI SỐ

(Gujarati: Econometrics by example, 2011).

Người dịch và diễn giải Phùng Thanh Bình

Nội dung chính gồm:
14.1 Hiện tượng hồi quy giả mạo
14.2 Mô phỏng hồi quy giả mạo
14.3 Có phải hồi quy chi tiêu cho tiêu dùng theo thu nhập khả dụng là giả mạo?
14.4 Khi nào một hồi quy giả mạo có thể không giả mạo
14.5 Các kiểm định đồng liên kết
Các kiểm định EG và AEG
Các kiểm định nghiệm đơn vị và kiểm định đồng liên kết
14.6 Đồng liên kết và cơ chế hiệu chỉnh sai số
14.7 Lãi suất trái phiếu 3 tháng và 6 tháng có đồng liên kết không?
Một số hạn chế của phương pháp Engle-Granger
14.8 Tóm tắt và kết luận

Leave a Reply