Chương 17: Các mô hình hồi quy dữ liệu bảng

CHƯƠNG 17:  

CÁC MÔ HÌNH HỒI QUY DỮ LIỆU BẢNG

(Gujarati: Econometrics by example, 2011).

Người dịch và diễn giải Phùng Thanh Bình

Nội dung chính gồm:
17.1 Tầm quan trọng của dữ liệu bảng
17.2 Ví dụ minh họa: Đóng góp từ thiện
17.3 Hồi quy dữ liệu gộp theo OLS hàm từ thiện
17.4 Mô hình biến giả có các ảnh hưởng cố định theo OLS
17.5 Các hạn chế của mô hình LSDV các ảnh hưởng cố định
17.6 Ước lượng ảnh hưởng cố định trong nhóm (WG)
17.7 Mô hình các ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM) hoặc mô hình các thành phần sai số (ECM)
17.8 Mô hình ảnh hưởng cố định và mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên
17.9 Các tính chất của các ước lượng khác nhau
17.10 Các hồi quy dữ liệu bảng: Một số nhận xét sau cùng
17.11 Tóm tắt và kết luận

Leave a Reply