Chương 19: Các biến giải thích ngẫu nhiên và Phương pháp biến công cụ

CHƯƠNG 19:  

CÁC BIẾN GIẢI THÍCH NGẪU NHIÊN VÀ

PHƯƠNG PHÁP BIẾN CÔNG CỤ

(Gujarati: Econometrics by example, 2011).

Người dịch và diễn giải Phùng Thanh Bình

Nội dung chính gồm:
19.1 Vấn đề nội sinh
19.2 Vấn đề với các biến giải thích ngẫu nhiên
19.3 Các lý do tương quan giữa các biến giải thích và hạng nhiễu
19.4 Phương pháp biến công cụ
19.5 Mô phỏng Monte Carlo của IV
19.6 Một vài ví dụ minh họa
19.7 Một ví dụ bằng số: Tiền lương và việc tham gia giáo dục của thanh thiếu niên ở Mỹ
19.8 Kiểm định giả thuyết với ước lượng IV
19.9 Kiểm định tính nội sinh của một biến giải thích
19.10 Làm sao chúng ta biết một công cụ là yếu hay mạnh
19.11 Trường hợp nhiều biến công cụ
19.12 Hồi quy với nhiều hơn một biến giải thích nội sinh
19.13 Tóm tắt và kết luận

Leave a Reply