Chương 2: Dạng hàm của các mô hình hồi quy

CHƯƠNG 2:  

DẠNG HÀM CỦA CÁC MÔ HÌNH HỒI QUY

(Gujarati: Econometrics by example, 2011).

Người dịch và diễn giải Phùng Thanh Bình

Nội dung chính gồm:
2.1 Các mô hình log – tuyến tính, log kép, hoặc hệ số co giãn cố định
2.2 Kiểm định độ chuẩn xác của các ràng buộc tuyến tính
2.3 Các mô hình dạng log-lin hoặc các mô hình tăng trưởng
2.4 Lin-log models
2.5 Các mô hình nghịch đảo
2.6 Các mô hình hồi quy đa thức
2.7 Lực chọn dạng hàm
2.8 So sánh các mô hình tuyến tính và phi tuyến
2.9 Hồi quy với các biến chuẩn hóa
2.10 Các thước đo mức độ phù hợp
2.11 Tóm tắt và kết luận

Leave a Reply