Chương 3: Các mô hình với biến giải thích định tính

CHƯƠNG 3:  

CÁC MÔ HÌNH VỚI BIẾN GIẢI THÍCH ĐỊNH TÍNH

(Gujarati: Econometrics by example, 2011).

Người dịch và diễn giải Phùng Thanh Bình

Nội dung chính gồm:
3.1 Xem xét lại hàm tiền lương
3.2 Làm rõ lại hàm tiền lương
3.3 Một cách khác xem xét lại hàm tiền lương
3.4 Dạng hàm của hồi quy hàm tiền lương
3.5 Sử dụng các biến giả trong thay đổi cấu trúc
3.6 Sử dụng các biến giả trong dữ liệu mùa
3.7 Hàm doanh số mở rộng
3.8 Tóm tắt và kết luận

Leave a Reply