Chương 4 – Chẩn đoán hồi quy – Đa cộng tuyến

CHƯƠNG 4:  

CHẨN ĐOÁN HỒI QUY – ĐA CỘNG TUYẾN

(Gujarati: Econometrics by example, 2011).

Người dịch và diễn giải Phùng Thanh Bình

Nội dung chính gồm:
4.1 Hậu quả của cộng tuyến hoàn hảo
4.2 Ví dụ: Số giờ làm việc của phụ nữ có gia đình trong thị trường lao động
4.3 Phát hiện đa cộng tuyến
4.4 Các biện pháp khắc phục
4.5 Phương pháp thành phần chính
4.6 Tóm tắt và kết luận

Leave a Reply