Chương 6 – Chẩn đoán hồi quy – Tự tương quan

CHƯƠNG 6:  

CHẨN ĐOÁN HỒI QUY – TỰ TƯƠNG QUAN

(Gujarati: Econometrics by example, 2011).

Người dịch và diễn giải Phùng Thanh Bình

Nội dung chính gồm:
6.1 Hàm tiêu dùng của Mỹ, 1947 – 2000
6.2 Các kiểm định tự tương quan
Phương pháp đồ thị
Kiểm định d Durbin-Watson
Kiểm định Breusch – Godfrey (BG) về tự tương quan
6.3 Các biến pháp khắc phục
Chuyển hóa sai phân bậc 1
Chuyển hóa tổng hóa
Phương pháp Newey-West để điều chỉnh các số chuẩn của OLS.
6.4 Đánh giá mô hình
6.5 Tóm tắt và kết luận

[pdf-embedder url=”https://vi.vnp.edu.vn/wp-content/uploads/securepdfs/2020/01/Gujarati-2011-Chương-6-_-Chẩn-đoán-hồi-quy-Tự-tương-quan.pdf” title=”Gujarati 2011 – Chương 6 _ Chẩn đoán hồi quy – Tự tương quan”]