Chương 7 – Chẩn đoán hồi quy – Các lỗi xác định dạng mô hình

CHƯƠNG 7:  

CHẨN ĐOÁN HỒI QUY – CÁC LỖI XÁC ĐỊNH DẠNG MÔ HÌNH

(Gujarati: Econometrics by example, 2011).

Người dịch và diễn giải Phùng Thanh Bình

Nội dung chính gồm:
7.1 Bỏ sót các biến thích hợp
7.2 Các kiểm định bỏ sót biến
Kiểm định RESET của Ramsey
Kiểm định nhân tử Lagrane (LM)
7.3 Đưa các biến không thích hợp hoặc không cần thiết vào mô hình
7.4 Xác định sai dạng hàm của mô hình hồi quy
7.5 Các lỗi đo lường
Các lỗi đo lường trong biến phụ thuộc
Lỗi đo lường trong các biến giải thích
7.6 Các giá trị bất thường, dữ liệu đòn bẩy và có ảnh hưởng
7.7 Phân phối xác suất của hạng nhiễu
7.8 Các biến giải thích ngẫu nhiên
7.9 Vấn đề đồng thời
7.10 Các mô hình hồi quy trạng thái động
Mô hình phân phối trễ Koyck
Các mô hình phân phối trễ tự hồi quy (ARDL)
ECM CHỈ LÀ MỘT BIẾN THỂ CỦA ARDL
7.11 Tóm tắt và kết luận

Leave a Reply