Chương 8: Các mô hình logit và probit

CHƯƠNG 8:  

CÁC MÔ HÌNH LOGIT VÀ PROBIT

(Gujarati: Econometrics by example, 2011).

Người dịch và diễn giải Phùng Thanh Bình

Nội dung chính gồm:
8.1 Một ví dụ minh họa: hút hay là không hút
8.2 Mô hình xác suất tuyến tính (LPM)
8.3 Mô hình logit
Ước lượng mô hình logit
Ước lượng mô hình logit với dữ liệu nhóm
8.4 Mô hình probit
Logit với probit
8.5 Tóm tắt và kết luận

Leave a Reply