Chương 9: Các dạng mô hình hồi quy đa thức

CHƯƠNG 9:  

CÁC DẠNG MÔ HÌNH HỒI QUY ĐA THỨC

(Gujarati: Econometrics by example, 2011).

Người dịch và diễn giải Phùng Thanh Bình

Nội dung chính gồm:
9.1 Bản chất của các mô hình hồi quy đa thức
MRM định danh với dữ liệu đặc thù của người chọn hay đặc thù của cá nhân
MRM định danh với dữ liệu đặc thù của lựa chọn
MRM hỗn hợp
9.2 Mô hình logit đa thức (MLM): chọn trường
9.3 Mô hình logit có điều kiện (CLM)
9.4 Mô hình logit hỗn hợp (MXL)
9.5 Tóm tắt và kết luận

1 Comment

Leave a Reply