Econometrics by Example – Gujarati

ECONOMETRICS BY EXAMPLE

(Gujarati, 2011).

Người dịch và diễn giải Phùng Thanh Bình