Chương 1 – Giới thiệu mô hình hồi quy tuyến tính

CHƯƠNG 1:  

GIỚI THIỆU MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH

(Gujarati: Econometrics by example, 2011).

Người dịch và diễn giải Phùng Thanh Bình

Nội dung chính gồm:
1.1 Mô hình hồi quy tuyến tính
1.2 Bản chất và các nguồn dữ liệu
1.3 Ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính
1.4 Mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển
1.5 Phương sai và sai số chuẩn của các ước lượng OLS
1.6 Kiểm định giả thuyết về các hệ số hồi quy thực hay các hệ số hồi quy tổng thể
1.7 R²: thước đo mức độ phù hợp của mô hình hồi quy được ước lượng
1.8 Ví dụ minh họa: các nhân tố quyết tiền lương theo giờ
1.9 Dự báo
1.10 Nhìn về phía trước
Phụ lục: Phương pháp ước lượng hợp lý tối đa (ML)

Leave a Reply