Giáo viên hướng dẫn

Nguyễn Trọng Hoài

Ph.D., University of Colombo, Sri-Lanka

Trương Đăng Thụy

Ph.D,University of Alberta, Canada, Canada

Nguyễn Văn Phương

Ph.D, New York University, Buffalo, USA, United States

Lê Thái Thường Quân

Ph.D Institute of Social Studies, Netherlands, The Netherlands

Nguyễn Tấn Thắng

Ph.D from Vietnam

Trần Anh Tuấn

Ph.D from Australia, Australia

Luca Tasciotti

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Vũ Thị Hồng Nhung

Ph.D, University of Groningen, The Netherlands

Trần Quang Văn

Ph.D, University of Göttingen, Germany

Lê Trung Thành

Ph.D, University of Birmingham, UK, United Kingdom

Nguyễn Vũ Hồng Thái

Ph.D, The University of Nottingham, United Kingdom

Phạm Phú Quốc

Ph.D, Monash University, United States

Liên hệ