Tài liệu tham khảo

Chương 6 – Chẩn đoán hồi quy – Tự tương quan

CHƯƠNG 6:   CHẨN ĐOÁN HỒI QUY - TỰ TƯƠNG QUAN (Gujarati: Econometrics by example, 2011). Người dịch và diễn giải : Phùng Thanh Bình Nội dung chính gồm: 6.1 Hàm tiêu dùng của Mỹ, 1947 – 2000 6.2 Các kiểm định tự tương quan Phương pháp đồ thị Kiểm định d Durbin-Watson Kiểm định Breusch – [...]
DETAIL

Chương 5 – Chẩn đoán hồi quy – Phương sai thay đổi

CHƯƠNG 5:   CHẨN ĐOÁN HỒI QUY - PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI (Gujarati: Econometrics by example, 2011). Người dịch và diễn giải : Phùng Thanh Bình Nội dung chính gồm: 5.1 Hậu quả của phương sai thay đổi 5.2 Tỷ lệ phá thai ở Mỹ 5.3 Phát hiện phương sai thay đổi Kiểm định Breusch-Pagan (BP) Kiểm [...]
DETAIL

Chương 4 – Chẩn đoán hồi quy – Đa cộng tuyến

CHƯƠNG 4:   CHẨN ĐOÁN HỒI QUY - ĐA CỘNG TUYẾN (Gujarati: Econometrics by example, 2011). Người dịch và diễn giải : Phùng Thanh Bình Nội dung chính gồm: 4.1 Hậu quả của cộng tuyến hoàn hảo 4.2 Ví dụ: Số giờ làm việc của phụ nữ có gia đình trong thị trường lao động 4.3 Phát [...]
DETAIL

Chương 3: Các mô hình với biến giải thích định tính

CHƯƠNG 3:   CÁC MÔ HÌNH VỚI BIẾN GIẢI THÍCH ĐỊNH TÍNH (Gujarati: Econometrics by example, 2011). Người dịch và diễn giải : Phùng Thanh Bình Nội dung chính gồm: 3.1 Xem xét lại hàm tiền lương 3.2 Làm rõ lại hàm tiền lương 3.3 Một cách khác xem xét lại hàm tiền lương 3.4 Dạng hàm [...]
DETAIL

Chương 2: Dạng hàm của các mô hình hồi quy

CHƯƠNG 2:   DẠNG HÀM CỦA CÁC MÔ HÌNH HỒI QUY (Gujarati: Econometrics by example, 2011). Người dịch và diễn giải : Phùng Thanh Bình Nội dung chính gồm: 2.1 Các mô hình log - tuyến tính, log kép, hoặc hệ số co giãn cố định 2.2 Kiểm định độ chuẩn xác của các ràng buộc tuyến [...]
DETAIL

Chương 1 – Giới thiệu mô hình hồi quy tuyến tính

CHƯƠNG 1:   GIỚI THIỆU MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH (Gujarati: Econometrics by example, 2011). Người dịch và diễn giải : Phùng Thanh Bình Nội dung chính gồm: 1.1 Mô hình hồi quy tuyến tính 1.2 Bản chất và các nguồn dữ liệu 1.3 Ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính 1.4 Mô hình hồi [...]
DETAIL

Econometrics by Example – Gujarati

ECONOMETRICS BY EXAMPLE (Gujarati, 2011). Người dịch và diễn giải : Phùng Thanh Bình Nội dung chính gồm: Chương 1. Giới thiệu mô hình hồi quy tuyến tính Chương 2. Dạng hàm của các mô hình hồi quy Chương 3. Các mô hình với biến giải thích định tính Chương 4. Chẩn đoán hồi quy - [...]
DETAIL
Liên hệ